นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ในปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ โดย สถานีหนีเที่ยว มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด ให้แก่ลูกค้าของเราแต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับเรา คือการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ดังนั้น สถานีหนีเที่ยว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเรา ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังต่อไปนี้

1.การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของ สถานีนีที่ยว นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ สถานีนีเที่ยว อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่การให้บริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้เพื่อการสรรหาสถานที่ทองเที่ยวต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ , เก็บรวบรวม, หรือสงวนไว้ หาก สถานีหนีเที่ยว ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว สถานีหนีเที่ยว จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัคร และโดยทางบริการเสริมซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวลูกค้าแก่ สถานีหนีเที่ยว ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่ สถานีหนีเที่ยว แล้ว สถานีหนีเที่ยว จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ

2.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สถานีหนีเที่ยว จะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ สถานีหนีเที่ยว จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

2.1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่ สถานีหนีเที่ยว หรือ

2.2. ข้อมูลที่จัดสรรนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเรี่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จ ลุล่วงลง

2.3. ข้อมูลที่จัดสรรนั้น ได้จัดสรรให้แก่สำนักงานข้อมูลเครดิตที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ หรือจัดสรรให้แก่ผู้แทน

ในการรายงานข้อมูลซึ่งมีลักษณะอย่างเดียว กันในบางโอกาส สถานีหนีเที่ยว อาจเข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ/หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งหากท่านสมัครเข้ามาเป็นลูกค้าใหม่กับ สถานีหนีเที่ยว อันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว สถานีหนีเที่ยว สงวนสิทธิในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ท่านได้ทำการใช้บริการกับ สถานีหนีเที่ยว ด้วย

3.กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

สถานีหนีเที่ยว จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน